Životní prostředí

Ing. Jaroslav Horák

68 roků

 

Stavební inženýr, zastupitel města Šumperka

 

Narodil se na Vysočině, ale žije už čtyřicet pět  let v Šumperku, který se mu stal i s jeho širokým okolím pravým domovem. Jeho profesní život je po celou dobu spojený se stavebnictvím                                           a souvisejícími obory. Je absolventem Vysokého učení technického v Brně, obor pozemní stavitelství a soudním znalcem v oboru oceňování nemovitostí.

Podílel se na přípravě a realizaci výstavby v bývalých okresech Jeseník a Šumperk. Připravoval pozemky pro výstavbu rodinných  domů a pomáhal zajišťovat územní přípravu a vlastní realizaci  bytové výstavby i občanských staveb.

Znalosti a zkušenosti později využil při založení rodinné firmy, která se zabývá posuzováním, oceňováním a prodejem nemovitostí včetně právního servisu.

V roce 2018 byl zvolen do městského zastupitelstva, kde pracuje v komisi životního prostředí a energetiky a v komisi dopravní. Zde se snaží uplatnit znalosti historie i novodobých potřeb Olomouckého kraje. Nebojí se vystupovat s kritickými názory při hodnocení současného dění i s představami o dalším vývoji.

Zejména v oblasti řešení problémů životního prostředí vidí velké rezervy a snaží se přispět k odstraňování nedostatků a zlepšování jeho stavu.

 

Hlavní problémy životního prostředí vidí v těchto oblastech:

  • Obnova krajiny po kůrovcové kalamitě a jejich následcích. Zamezit nešetrným zásahům a postupům při těžbě v lese. Podporovat výsadbu nových porostů.

 

  • Zlepšit podmínky pro zadržování vody v krajině. Působit na dodržování osvědčených agrotechnických postupů při obdělávání půdy, výsadbu nových lesních porostů. Propagovat a podporovat budování malých vodních nádrží a protierozních opatření s cílem zadržení co největšího množství vody v krajině.

 

 

  • Sběr a likvidace odpadů včetně bioodpadu. Naplnění a dodržování nové legislativy.

 

  • Omezit zábory kvalitní zemědělské půdy pro výstavbu.

 

  • Chránit hodnotnou zeleň v krajině a zabraňovat její likvidaci. Zamezit nešetrným zásahům do alejí podél silnic a jiných významných krajinotvorných lokalit.

 

  • Výchovu k ochraně přírody a životního prostředí vice prosazovat ve školách i mimoškolních aktivitách dětí.