top of page
gradient.jpg

PROGRAM

Krajské volby 2020
Olomoucký kraj na 1. místě!

Bezpečný kraj

Na základě vypracovaných pocitových map budeme podporovat obce v umístění vice strážníků v rizikových lokalitách obcí.

Podpoříme opatření měst pro vytlačení negativních jevů jako je bezdomovectví a nepřizpůsobivost z center měst do specializovaných zařízení mimo centra. Podpoříme vznik dalších azylových domů a center. Nikdo nemusí žít na okraji společnosti, ale musí chtít nabízenou pomoc využít. Policie a městští strážníci mají naši podporu.

Klademe důraz na prevenci kriminality a tvorbu oblastí bezdoplatkových zón. Požadujeme více peněz na prevenci a řešení krizových stavů. Odmítáme podporu migrace a islamizace! Kraj musí využít legislativní návrhy odmítající diktát EU. Naprostou prioritou je podpora integrovaného záchranného systému (IZS) včetně opatření k ochraně zdraví rizikových skupin obyvatel.

Sociální oblast

Podpoříme výstavbu nového krajského zařízení pro seniory. Budeme podporovat i provoz soukromých zařízení a jejich zařazení do krajské sítě sociálních služeb, čímž jim umožníme využívat dotace v sociální oblasti. Budeme též podporovat výstavbu malometrážních bytů pro seniory z dotačních programů na pozemcích kraje převedených obcím. V neposlední řadě budeme nadále podporovat širokou škálu služeb určených pro naše občany v jejich sociálním prostředí, ať už se jedná o seniory, nemocné, či hendikepované občany.

Dostupná a kvalitní zdravotní péče

Kraj musí podporovat opatření pro doplnění praktických lékařů, zubařů a dětských lékařů. Musí investovat do zdravotnického personálu a jeho vzdělávání a podporovat vznik nových ordinací praktických  lékařů a specialistů. Jde o potřebu dostupnosti lékařské péče na území kraje tak, aby byla v kvalitní úrovni dostupná v celém regionu na stejné úrovni.

Dotací absolventů lékařských fakult v době získávání jejich atestací je možné vytvořit zájem o obor praktického lékaře. Taktéž vyrovnání plateb za výkony zubních lékařů v méně atraktivních místech kraje by pomohlo zastavit jejich odliv do velkých měst.

 

Doprava

Přinášíme řešení v oblasti dopravy systematickou úpravou zajištění oprav silnic. Neustálý evergreen špatného stavu vozovek, obchvaty obcí, tangenty, silnice 35 Pardubice-Mohelnice, D1 úsek M1 Říkovice-Přerov, D55 usek M5 Olomouc-Kokory a další, lze řešit produktivním vynakládáním financí.

Vyvineme tlak kraje na změnu zákona o zadávání veřejných zakázek pro preferenci lokálních dodavatelů a zaměstnanců tak, jak je to např. v legislativě Rakouska který by v současné době potřeby podpory naší ekonomiky byl jedním z řešení. Snížení nákladů by přinesla i větší koordinace rekonstrukcí silnic mezi ŘSD a Správou silnic OK.

Další oblastí je dopravní obslužnost. Při vyjednávání dopravní obslužnosti je nutné vyžadovat rozšíření dopravních prostředků o malé autobusy a dodávkové automobily.

Budeme vyžadovat uznávání jízdenek všemi dopravci v rámci integrovaného dopravního systému kraje.

 

Konec podpory nepřizpůsobivých

Požadujeme po odpovědném ministerstvu konec podpory neadresného vyplácení sociálních dávek. Musí skončit pozitivní diskriminace a neopodstatněné zvýhodňování takzvaných diskriminovaných menšin. Kdo může a nechce pracovat nesmí být systémem podporovaný.

Zrušení televizních poplatků

Napříč všemi kraji v rámci zákonné iniciativy krajů navrhneme zákon, aby provoz veřejnoprávní televize byl hrazen z rozpočtové kapitoly státního rozpočtu a její hospodaření podléhalo kontrole NKÚ.

Kvalitní školy

Ve školství je nutná podpora investičních projektů do odborného a technického školství, podpora mimoškolního vzdělávání a smysluplného využití volného času a rozhodně nepodpoříme aktivity a projekty „politických neziskovek" a jiných subjektů, které ideologizují školství v propagování multikulturalismu a genderu. Zasadíme se o ukončení nesmyslného projektu inkluze.

 

Kultura a sport, podpora venkova, regionální produkce potravin a cestovního ruchu

Zajistíme větší angažovanost kraje v zařízeních s regionálním a nadregionálním působením, jako jsou například ZOO Olomouc, Moravské divadlo a Moravská filharmonie.

Podpoříme výstavby venkovních sportovišť. Ta se musí budovat v každé čtvrti všech měst v kraji. Práce s dětmi je šancí, jak je uchránit před drogami. Vnímáme propagaci workoutu jako cesty zdravého rozvoje mladého člověka.

 

Zvýšíme možnosti využití školních tělocvičen a venkovních sportovišť širokou veřejností, např. informačním systém využitelnosti kapacit. Kdo chce sportovat musí mít možnost. Sport nejsou jen velké profesionální kluby, ale je to zejména každý, kdo chce něco udělat pohybem pro svoje zdraví. Samozřejmostí je podpora cyklostezek a smysluplné propojení vybudovaných cyklotras.

 

Vytvoříme možnosti proplácení sportovních kroužků dětem ze sociálně slabších rodin. Podporujeme sociální programy v rámci sportovních komisí. Musíme ukázat těmto dětem, že je o ně zájem.

 

Zajistíme více finančních prostředků pro regionální rozvoj. V rámci jednotlivých programů financování budeme prosazovat větší podporu venkova, regionální produkce potravin a cestovního ruchu.

 

Konec korupce a zbytečné byrokracie

Na všech krajích snížíme stávající byrokracii a zajistíme maximální transparentnost výběrových řízení. Musí skončit klientelismus v souvislosti s čerpáním dotací, kde vzniká podhoubí pro korupční jednání. To se musí změnit!

 

Zadržování vody v krajině

Zajistíme zlepšení podmínek pro zadržování vody v krajině. Podporou zodpovědných zemědělců budeme působit na dodržování osvědčených agrotechnických postupů při obdělávání půdy. Propagací a podporou budování malých vodních nádrží a protierozních opatření s cílem zadržení co největšího množství vody v krajině přispějeme k záchraně našeho přírodního bohatství.

 

Musíme udělat vše pro ochranu Jeseníků, Drahanské vrchoviny a dalších přírodních krás našeho kraje. Musíme s dostatečným předstihem zajistit zdroje kvalitní pitné vody pro všechny obyvatele našeho kraje a mít tuto strategickou oblast v národních rukou.

 

Obnova lesních porostů po kůrovcové kalamitě a udržení životního prostředí

Podpoříme zodpovědné majitele lesů při obnově krajiny po kůrovcové kalamitě a jejich následcích.  Cílenými kroky zamezíme nešetrným zásahům a postupům při těžbě v lese a podpoříme výsadbu nových porostů.

 

Podpoříme rozšíření sběru a likvidace odpadů včetně bioodpadu. Přispějeme k naplnění a dodržování nové legislativy.

 

Budeme výchovu k ochraně přírody a životního prostředí vice prosazovat ve školách i mimoškolních aktivitách dětí.

Podpora regionálního podnikání je jediný způsob jak zabránit nezaměstnanosti

Ve všech krajích musí mít regionální firmy, podnikatelé a živnostníci vytvořené podmínky pro získání veřejných zakázek. Je nutné takto podpořit vznik pracovních míst. Činnost malých a středních podniků a firem je základem hospodářské prosperity kraje. Je to správná cesta k udržení zaměstnanosti a životní úrovně pracujících lidí. Velkou pozornost budeme věnovat rekvalifikačním projektům, které plně podpoříme. Je nutné podpořit regionální turistickou přitažlivost kraje a na turistiku navázané podnikatelské aktivity.

bottom of page